m4

Sitemap ... Kontakt ... Bogliste ... FAQ /info .... Tidsplan ... Klub

Årsrapport  2008
studkort09

Årsrapport 2008

Astrologisk Akademi er en moderne skole for astrologisk undervisning og uddannelse. Den bryder pædagogisk med mange års tradition for aftenskoleundervisning og pensummæssigt med endnu flere års fokus på de tekniske sider af faget.

Processen tog sin begyndelse på et lærermøde i september 2006 på det daværende Skandinavisk Astrologiskole. Her stod tre ting klart:

1) Begynderkurset skulle være relativt kort og dermed prismæssigt overkommeligt.

2) Seniorlæreren skulle også undervise begynderne på semester 1.

3) Fokus skulle ligge på tydningsprocessen og ikke på indlæring af bogviden.
 

Forvandlingsprocessen

Disse tre vedtagelser blev bragt i anvendelse februar 2007 og har været det lige siden. Dermed påbegyndtes en forvandling af den daværende astrologiskole, som allerede i sommeren 2007 resulterede i dannelsen af Astrologisk Akademi. Her stod endnu tre ting klart:

4) Manuel udregning med tabeller skulle erstattes af undervisning i brug af computer og primært det danske program Argus, men også det danske program Regulus.

5) Alle studerende skal have en email-adresse, for at forenkle både studieinformationen og administrationen iøvrigt. På hovedskolen er bærbar computer nu obligatorisk.

6) Aftenundervisningen skulle udfases og overgå til heldagskurser i weekends,
dvs. lørdage eller søndage. Dels for at tilgodese det stigende antal 'udenbys' studerende, dels fordi alle er friskere i dagtimerne.

Et helt nyt semester 2 blev resultatet og har været brugt lige siden. Alle nye hold på Akademiet er desuden oprettet som heldags-kurser og de eksisterende aftenhold afvikles løbende. Det sidste til sommer 2009. Med disse tiltag på plads kunne de tre næste store skridt tages:

7) Hovedskolen ændredes, så undervisningen i prognose blev adskilt fra undervisningen i korrektion. Denne henvistes til semester 7 og i stedet blev semester 6 et træningsår i den syntesetydning, som er forudsætningen for at kunne korrigere meningsfuldt.

8) Alle formelle eksamener afskaffedes pr nytår 2009 og er blevet erstattet af løbende opgave-vurdering. Eksamenerne gav ikke lærerne ny viden om de studerende, og de studerende bliver ikke længere bedømt på enkeltpræstationer. Der udstedes fortsat diplom efter endt studium - og de første blev udstedt februar 2009.

9) Indførelse af specialeskrivning. Den fandtes for år tilbage, men blev af uvisse årsager afskaffet. Den genindføres nu som den store hovedopgave, der løses på semester 6. Første gang i efterårs-sæsonen 2009.

Dermed er den store skolereform ved at være tilendebragt, bortset fra, at Akademiet også fremover vil være i støbeskeen med mindre justeringer, der kan optimere undervisningen.

fortsættes ...

 

Regnskab 2008

academicdesature

side 2

10) Eksempelvis er undervisningen i computer nytår 2009 blevet en del af semester 3 og semester 2 ændret til undervisning i tydning i forlængelse af grundkurset (semester 1). Dette virker mere logisk i forløbet.
 

Nyt studiemateriale

Sideløbende med denne proces er Akademiets studiemateriale under udvikling og udvidelse med en række instruktionsfilm på DVD. Enten som supplement til lærebøger eller fordi der endnu ikke findes lærebøger. Eksempelvis behandles for første gang nogensinde emner som:

  • Dansk astrologis historie
  • Astronomi for astrologer
  • Selvstændig som astrolog

Emnerne behandles på Akademiets temadage, som er åbne for både studerende og færdige astrologer. En slags eksperimentarium kunne man kalde disse dage, hvor nye emner og arbejdsmåder kan afprøves, beskrives og evt. senere publiceres som videofilm.

Akademiet eksperimenterer tillige med en intern tv-station på nettet, JupiterTV, som bringer klip fra dette nye materiale og som gør, at vi nu kan sende direkte fra undervisningen, hvis nogen er syge el.lgn.

Plus et antal andre tiltag, der alle har til formål at give de studerende mulighed for at blive gode astrologer. Hvilket er Akademiets erklærede mål med undervisningen sammen med visionen om at skabe fremtidens astrologiskole.

fjernundervist

Opdateret 24/05/2020 - Ret til ændringer forbeholdes

asaklogo6a1